สำหรับนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2563
คลิกเลือกระดับชั้น เพื่อทำข้อสอบหลังเรียนปรับพื้นฐาน !!!
      


 

#โรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้
#QCหยุดเชื้อไม่หยุดเรียนรู้

 

 

หมายเหตุ:


รายวิชาบนหน้าเว็บไซต์
เป็นรายวิชาที่นร.ลงทะเบียนเรียน
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ซึ่งผู้เรียนสามารถเตรียมการเรียนล่วงหน้าได้
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อเปิดภาคเรียนจริง

 


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

      


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

       


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

         


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

      


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

      


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6